Strona główna - Rzeszowskie stacje i przystanki - Linia 71 - Ocice - Rzeszów

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2005

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 
Kalendarium
 
- 1883 XII 5 - Sejm Krajowy podejmuje decyzję o przeznaczeniu subwencji na budowę kolei wiodącej przez ziemie leżące w widłach Wisły i Sanu.
 
- 1883 grudzień - Zawiązanie się komitetu kolejowego w Rzeszowie, który stara się o budowę linii z Rzeszowa w kierunku północnym od kolei Kraków - Lwów. Ostatecznie sejm decyduje, że punktem wyjściowym linii będzie Dębica.
 
- 1906 X 21 - Zjazd przedstawicieli społeczeństwa miasta Rzeszowa w sprawie budowy kolei Rzeszów - Kolbuszowa - Tarnobrzeg. Postanowienie wysłania memoriału oraz wybrania komitetu społecznego.
 
- 1907 - (początek roku) - Wysłanie do sejmu memoriału. Sejm Krajowy wydaje uchwałę zasadniczą o pożyteczności powstania tej linii.
 
- 1914 wiosna - Zakończenie wytaczania szlaku, zgromadzenie części materiałów. Wybuch I wojny światowej przerywa dalsze prace.
 
- 1919 VII - Sejm podejmuje decyzję o budowie linii Rzeszów - Kolbuszowa - Tarnobrzeg.
 
- 1921 - Wykupiono grunty, rozpoczęto roboty ziemne na odcinku od Rzeszowa do północnych granic powiatu kolbuszowskiego. Wykonano podłoże do Zaczernia z mostami i przepustami oraz niewielką stację w tej miejscowości.
 
- 1922 - Decyzja Ministerstwa Kolei o przerwaniu prac, wszelkie starania ich wznowienia w latach 1923 - 1939 nie dają rezultatów.
 
- 1938 - Budowa i otwarcie 13 kilometrowego odcinka z Ocic do Dęby Rozalin w ramach powstającego Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 
- 1939 - Wybuch II wojny światowej odsuwa w przyszłość dalsze plany budowy.
 
- 1948 - Biuro Pomiarów i Studiów Ministerstwa Komunikacji wykonuje pomiary i sporządza plany odcinka Rzeszów - Kolbuszowa - Dęba Rozalin. Projekt zakładał włączenie do niej istniejącą trochę wcześniej bocznicę do lotniska w Jasionce, pomiędzy stacją Rzeszów, a Zaczernie. Całą linię projektowano w taki sposób, aby w przyszłości była możliwa jej elektryfikacja
 
- 1956 - Sejm ostatecznie zatwierdza projekt budowy i przeznacza środki na wykonanie prac.
 
- 1956 XII - Powiatowy Społeczny Komitet Kolejowy (PSKK), na którego czele staje inż. Michał Hrycyszyn szczególnie zasłużony dla budowy linii. Przesłanie memoriału do Ministerstwa Komunikacji, celem przyśpieszenia rozpoczęcia robót oraz przydzielenia materiałów budowlanych.
 
- 1957 IV - Dyrekcja Okręgowej Kolei Państwowej (DOKP) Kraków uzupełnia pomiary.
 
- 1957 V 13 - Na posiedzeniu Prezydium PSKK postanawia prowadzenie akcji propagandowej wśród społeczeństwa, celem upowszechnienia przedsięwzięcia.
 
- 1957 VI 28 - Konferencja w DOKP Kraków w sprawie nabycia nieruchomości.
 
- 1957 VII 10 - Narada w DOKP Kraków. Ogłoszenie głównego wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 9 (PRK-9) z Krakowa. Ustalenie rozpoczęcia robót na 1 X 1957 przez PRK-9, a przez PSKK miesiąc wcześniej.
 
- 1957 X - Przewodniczącym PSKK zostaje mgr Henryk Książek.
 
- 1957 XI 30 - Zawarcie umowy pomiędzy PSKK w Kolbuszowej a PRK-9 dotyczącej wykonania robót.
 
- 1957 XII - Przystąpienie do pierwszych prac.
 
- 1958 IV 18 - Zaakceptowanie umowy pomiędzy PSKK, a PRK-9 w sprawie prac społecznych, która została oficjalnie i ostatecznie podpisana.
 
- 1960 I 22 - Narada Prezydium PSKK. Głównym tematem posiedzenia było niedotrzymanie terminów budowy oraz zatwierdzenie planu dalszych robót.
 
- 1960 II 2 - Narada koordynacyjna w Głogowie Małopolskim z udziałem inwestora, wykonawcy, władz wojewódzkich i komitetów kolejowych. Podsumowanie osiągnięć oraz zatwierdzenie planu dalszych prac.
 
- 1960 V - Ułożono pierwsze metry toru w powiecie kolbuszowskim.
 
- 1960 VII 22 - Otwarcie odcinka Rzeszów - Głogów Małopolski.
 
- 1962 V - Oddanie do użytku odcinka Głogów Małopolski - Widełka.
 
- 1964 VI 7 - Uroczysty wjazd pierwszego pociągu do Kolbuszowej.
 
- 1964 VI - Departament Inwestycji Ministerstwa Komunikacji skreśla limity na dalsze kontynuowanie budowy w kierunku Dęby Rozalin. Interwencje podjęte przez PSKK nie przynoszą rezultatu. Zapewniono jednak, że prace zostaną wznowione w latach 1966 - 1970.
 
- 1970 - Wznowienie dalszej budowy, użyto ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, celem przyśpieszenia robót. Prace społeczne skoncentrowały się w okolicach przystanków w Zarębkach i Cmolasie, wykonaniu pasów przeciwpożarowych i pracach porządkowych.
 
- 1971 XI 27 - Uroczyste otwarcie odcinka Kolbuszowa - Dęba Rozalin. Rzeszów i miejscowości położone przy linii uzyskują najkrótsze połączenie kolejowe z centralną i północną częścią Polski.
 
- 1973 - Oddanie do użytku budynku dworca kolejowo - autobusowego w Kolbuszowej.
 
- 1992 - Ostatni rok kursowania pociągów pospiesznych.
 
- 2000 IV 03 - Zawieszenie ruchu pasażerskiego.
 
- 2001 - Od tego roku trwają starania o przywrócenie ruchu pasażerskiego.
 
- 2001 VI - Zawieszenie ruchu towarowego na odcinku Dęba Rozalin - Widełka.
 
- 2002 II - Dewastacja nastawni od strony Rzeszowa w Kolbuszowej.
 
- 2004 - Powstanie marketu "Jedynka" w części PKP dworca w Kolbuszowej.
 
- 2005 IV - Demontaż rogatek i sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym obok stacji w Kolbuszowej.
 
- 2005 VI - Konserwacja Urządzeń srk.

Kalendarium do roku 1973 sporządzono na podstawie Rocznika Kolbuszowskiego Nr 1 z roku 1986, rozdział nr 5. autor: JANUSZ SKOWROŃSKI, tytuł: "DZIEJE POWSTANIA LINII KOLEJOWEJ RZESZÓW - KOLBUSZOWA - TARNOBRZEG", oraz własnych obserwacji i posiadanych informacji.
 

tekst: Dariusz Krysztofiak
 

   

 

 

powrót 

 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2007